Κουτελιάς Εμμανουήλ

 

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών του Leicester University, Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Α.) του University of Wales Bangor στον κλάδο των χρηματοοικονομικών επιστημών. Έχει 15ετή εμπειρία στον συμβουλευτικό κλάδο. Έχει εκπονήσει σειρά μελετών στα πλαίσια των Αναπτυξιακών Νόμων 3299/04, 3908/11, 4399/2016, με έμφαση στην οικονομική βιωσιμότητα επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και προτάσεις ενίσχυσης επιχειρησιακών σχεδίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, καθώς και προτάσεις στα πλαίσια του Interreg III. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Διευθυντής Επενδυτικών Έργων της εταιρείας NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.